@@@@F = k\(\large{\frac{q_1q_2}{r^2}}\)

http://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/elec/konndenn/yuuritu.html